Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

1. Lý Thị Kề, Đảng uỷ viên, Chủ tịch UBMTTQ xã,

2. Hoàng Vũ, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn TN xã,

3. Hoàng Thị Thếp, Đảng uỷ viên, Chủ tịch hội LH Phụ nữ xã,

4. Hoàng Văn Trọng, Đảng uỷ viên, Chủ tịch hội Cựu Chiến Binh xã,

5. Vi Văn Tọn, Chủ tịch hội Nông dân xã, 

About